U heeft geen producten in uw winkelwagen.

Subtotaal: € 0,00

ALGEMENE VERKOOPS-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN GPS-CREAPINS BVBA

ALGEMEEN

De koper ziet uitdrukkelijk af van zijn eigen algemene voorwaarden, zelfs indien deze hun voorrang zouden bevestigen.

OFFERTES

Al onze offertes worden vrijblijvend gedaan, behoudens uitdrukkelijke vermelding van het tegenovergestelde.

LEVERING

De leveringstermijnen zijn louter aanwijzend en geven in geel geval aanleiding tot schadevergoeding of tot ontbinding van de verkoopsovereenkomst wegens vertraging in de levering, onder welke vorm ook. De levering geschiedt af magazijn, behoudens anders vermeld in de verkoopsovereenkomst. De goederen worden steeds verzonden ten laste en risico van de koper, zelfs indien de prijs franco-bestemming dient inbegrepen. 

ANNULERING

Bij gehele of gedeeltelijke annulering door de koper zijn wij gerechtigd schadevergoeding te bekomen overeenkomstig de wet. Er wordt nochtans overeengekomen dat wij, zonder verplicht te zijn het bewijs ervan te leveren een forfaitaire schadevergoeding van 30% in rekening te brengen ongeacht ons recht hogere schade aan te tonen.

KLACHTEN

Klachten i.v.m. kwaliteit of kwantiteit zijn slechts ontvankelijk indien zij per aangetekend schrijven overgemaakt werden binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen.

KWANTITEITSMARGE

De bestelde hoeveelheden kunnen worden geleverd met een afwijking van + of - 10%. 7.

BETALING

Al onze facturen zijn kontant betaalbaar op de leveringsdatum, behoudens anders vermeld op de factuur. Het loutere vervallen van de betalingstermijn geldt als ingebrekestelling. Elke laattijdige betaling geeft aanleiding tot volgende forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding:a) een som gelijk aan 10% van de laattijdige betaalde bedragen met een minimum van €75. b) verwijlinteresten ten belope van 1,25% per maand De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot en met de gehele betaling van de koopprijs.

OVERMACHT

Als er sprake is van een overmachtssituatie kan het zijn dat wij onze verplichtingen richting klant niet kunnen waarmaken en wordt de klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. Elk geval van overmacht ontslaat de verkoper van haar contractuele verplichtingen. Als de klant voorafbetaald heeft zal de betaling binnen 3 dagen terug betaald worden. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle waardoor we richting klant onze beloftes niet kunnen waarmaken. Hieronder vallen stakingen, brand, bedrijfsstoringen, oorlog, terroristische activiteiten, sociale onlusten, energiestoringen, storingen in een telecommunicatie-netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod of verkoopsprijzen binden de ondernemer niet.

BEVOEGDHEID

Alle geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Dendermonde en worden beslecht volgens het Belgische recht.